Polityka prywatności kancelarii prawnej Lawarton

Ostatnia aktualizacja: 21 marca 2022 r.

Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie zasad przetwarzania Państwa danych osobowych oraz wskazanie podstawowych praw związanych z ich przetwarzaniem.

 

Polityka Prywatności ma w szczególności zastosowanie do danych osobowych użytkowników serwisu internetowego (dalej „Użytkowników”) działającego pod adresem https://lawarton.com/ (dalej „Serwis”).

Spis treści:

1) Administrator danych

2) Cele i podstawy prawne przetwarzania danych

3) Dobrowolność podania danych

4) Narzędzia analityczne (pliki cookies, web beacons, Google Analytics)

5) Odbiorcy danych

6) Hosting

7) Czas przechowywania danych

8) Uprawnienia przysługujące w związku z przetwarzaniem danych osobowych

 

 • Administrator danych

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Lawarton Ługowski Kapica sp. k. (dalej: „Spółka”) z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Mokotowska 1 / piętro 8, 00-640 Warszawa) wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000914744.

 

Dane osobowe zbierane przez Spółkę przetwarzane są na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).

 

Z administratorem danych osobowych można skontaktować się pod adresem email: office@lawarton.com

 

 • Cele i podstawy prawne przetwarzania danych

 

Spółka będzie przetwarzać Państwa dane osobowe jako Użytkowników Serwisu w celu prowadzenia Serwisu, w tym:

 1. zapewnienia sprawnego funkcjonowania Serwisu,
 2. zapewnienia korzystania z Serwisu w sposób dozwolony i zgodny z prawem,
 3. tworzenia statystyk i raportów wewnętrznych dot. sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkowników w celu prac nad poprawą jakości, struktury i zawartości Serwisu,
 4. umożliwienia złożenia subskrypcji i dalszej jej realizacji tj. przesyłania takiego newsletteru na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej elektronicznego.

 

Jeżeli jest Pan/Pani osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą zmierzającą do zawarcia umowy ze Spółką, to Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 1. podjęcia działań przed zawarciem umowy,
 2. realizacji umowy jeżeli doszło do jej zawarcia,
 3. dochodzenia ewentualnych należności,
 4. realizacji obowiązków wynikających z prawa podatkowego,
 5. realizacji przepisów o rachunkowości.

 

Podstawą przetwarzania Państwa danych w przypadkach realizacji powyższych celów jest prawnie uzasadniony interes Spółki jako administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Spółce jako administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) lub niezbędność do zawarcia i wykonania umowy pomiędzy Państwem a Spółką jako administratorem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

 

W ramach działań związanych z marketingiem możemy przetwarzać Państwa dane identyfikacyjne i kontaktowe przekazane nam w ramach prowadzonych działań marketingowych, w szczególności w celu:

 1. umożliwienia Państwu udziału w organizowanych wydarzeniach merytorycznych (w szczególności szkoleniach, seminariach, webinariach, konferencjach itp),
 2. realizacji subskrypcji newslettera,
 3. wysyłki alertów prawnych.

 

Podstawą przetwarzania Państwa danych w związku z działaniami marketingowymi jest prawnie uzasadniony interes Spółki jako administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub niezbędność do zawarcia i wykonania umowy pomiędzy Państwem a Spółka jako administratorem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

 

Spółka może również przetwarzać Państwa dane w celu prowadzenia procesów rekrutacji osób zainteresowanych pracą lub współpracą ze Spółką, a jeżeli wyrazili Państwo na to zgodę, również przyszłych procesów rekrutacji na podobne stanowiska. W tym wypadku podstawą przetwarzania danych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Spółce jako administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) lub wyrażenie przez Państwa zgody na przetwarzanie danych jako osoby której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 

 • Dobrowolność podania danych

 

Podanie danych jest co do zasady dobrowolne, jednak może okazać się niezbędne przy realizacji celów wskazanych w pkt 2) Polityki, w tym:

 1. do korzystania przez Państwa z Serwisu w charakterze Użytkowników,
 2. do zawarcia umowy ze Spółką oraz jej późniejszego wykonania,
 3. w celu prowadzenia korespondencji i udzielania odpowiedzi na skierowane do Spółki zapytania,
 4. w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego,
 5. do realizacji subskrypcji newslettera,
 6. wysyłki alertów prawnych lub
 7. umożliwienia Państwu udziału w organizowanych wydarzeniach merytorycznych (w szczególności szkoleniach, seminariach, webinariach, konferencjach itp).

 

 • Narzędzia analityczne (pliki cookies, web beacons, Google Analytics)

 

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki cookies nie zawierają żadnych danych osobowych i mogą być przechowywane do momentu zamknięcia przeglądarki lub do momentu usunięcia ich z przeglądarki.

 

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies w ramach Serwisu wykorzystywane są w celu:

 1. dostosowania zawartości stron, podstron oraz zakładek Serwisu pod kątem optymalizacji sposobu korzystania z nich,
 2. dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika, oraz
 3. tworzenia statystyk dot. sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkowników w celu prac nad poprawą struktury i zawartości Serwisu.

 

Korzystanie z Serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki, tzn. z domyślnym akceptowaniem plików cookies i podobnych technologii oznacza zgodę na ich wykorzystanie do określonych powyżej celów.

 

W przypadku braku zgody na wykorzystanie plików cookies prosimy o wyłączenie możliwość ich umieszczania w ustawieniach swojej przeglądarki, przy czym prosimy pamiętać, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może spowodować trudności w korzystaniu z Serwisu lub spowolnić jego działanie.

 

Więcej informacji na temat plików cookies można uzyskać tutaj.

 

Spółka może korzystać z Google Analytics w celu gromadzenia i analizowania informacji dotyczących korzystania z Serwisu. Więcej informacji na temat Google Analytics mogą Państwo znaleźć tutaj. Aby wyłączyć Google Analytics, należy skorzystać z narzędzia dostępnego na stronie http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 

Niektóre podstrony Serwisu oraz inne środki komunikacji z Użytkownikami mogą zawierać „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki), które pozwalają na otrzymanie informacji takich jak:

 1. adres IP komputera, na który załadowana została strona zawierająca web beacon,
 2. numer URL strony,
 3. czas załadowania strony,
 4. rodzaj przeglądarki.

 

 • Odbiorcy danych

 

Odbiorcami Państwa danych mogą być:

 1. dostawcy usług teleinformatycznych,
 2. podmioty świadczące usługi wsparcia oraz utrzymania narzędzi i systemów informatycznych Spółki (np. serwisanci oprogramowania),
 3. podmioty świadczące usługi kurierskie,
 4. profesjonalni doradcy,
 5. podmioty świadczące usługi rekruterskie,
 6. podmioty świadczące usługi księgowe,
 7. podmioty świadczące usługi audytorskie (np. niezależni biegli rewidenci),
 8. inne podmioty świadczące usługi skanowania, drukowania, obsługi korespondencji, archiwizowania i niszczenia dokumentów,
 9. podmioty, które mogą brać udział w wykonywaniu zawartej umowy np. notariusze, inni doradcy, przeciwnicy procesowi etc.

 

Państwa dane w trakcie świadczenia usług w ramach współpracy ze Spółką mogą być także przekazywane do państw trzecich tj. państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, na podstawie art. 49 ust. 1 lit. b) i c) RODO (tj. w przypadkach gdy przekazanie jest niezbędne do wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a administratorem i przekazanie jest niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy zawartej w interesie osoby, których dane dotyczą, między administratorem a inną osobą fizyczną lub prawną).

 

 • Czas przechowywania danych

 

Co do zasady Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach określonych w pkt 2) niniejszej Polityki odpowiednio, do czasu zrealizowania właściwych prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę jako administratora danych związanych z przetwarzaniem określonych danych, do czasu upływu terminów przedawnienia związanych z umową, z którą jest związane przetwarzanie danych osobowych, lub związanych z przedawnieniem obowiązków wynikających z przepisów prawa.

 

W zakresie dot. danych przetwarzanych w celach marketingowych będziemy przetwarzać Państwa dane, do czasu wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody na komunikację lub do czasu zakończenia danego wydarzenia, przez okres wymagany przepisami prawa lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń – w zależności od tego, który z tych okresów jest dłuższy.

 

W zakresie dot. danych przetwarzanych w celach związanych z procesami rekrutacji będziemy przetwarzać Państwa dane przez okres trwania danego procesu rekrutacyjnego lub, w zależności od Państwa dodatkowej dobrowolnej zgody, przyszłych rekrutacji lub do czasu wycofania zgody, a następnie do chwili upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

 

Dane związane z analizą ruchu sieciowego gromadzone za pośrednictwem narzędzi analitycznych opisanych w pkt 4) Polityki, w tym plików cookies oraz podobnych technologii mogą być przechowywane do momentu wygaśnięcia pliku cookie.

 

Niektóre pliki cookie nigdy nie wygasają, w związku z tym czas przechowywania danych będzie równoważny z czasem niezbędnym administratorowi do zrealizowania celów związanych z gromadzeniem danych, jak zapewnienie bezpieczeństwa i analiza danych historycznych związanych z ruchem na stronie Serwisu.

 

 • Uprawnienia przysługujące w związku z przetwarzaniem danych osobowych

 

W każdym przypadku, przysługuje Państwu prawo do:

 1. dostępu do swoich danych osobowych,
 2. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 3. sprostowania danych osobowych,
 4. usunięcia danych osobowych,
 5. sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (w zakresie w jakim dane przetwarzane są w prawnie uzasadnionym interesie Spółki),
 6. przenoszenia danych, które są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, a przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy, np. do innego administratora,
 7. wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

 

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, mają Państwo prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.