Wszystkich inwestujących w kryptowaluty i śledzących ich rynek zainteresuje treść porozumień jakie zostały kilka dni temu wypracowane na poziomie UE. Prezydencja Rady i Parlament Europejski osiągnęły wstępne porozumienie w sprawie tzw. rozporządzenia dotyczącego transferu środków (TFR) i rynków kryptoaktywów (MICA).

Jakie są najważniejsze zmiany?

 • ESMA i EBA nabędą uprawnienia interwencyjne w zakresie świadczenia usług związanych z kryptowalutami lub marketingu, dystrybucji, czy sprzedaży kryptowalut.
 • EBA stanie się jedynym nadzorcą UE dla największych stablecoin’ów.
 • Na poziomie krajowym pozostanie nadzór nad podmiotami CASP, ESMA będzie jednak odgrywać znaczącą rolę koordynacyjną dla największych podmiotów CASP.
 • ESMA utworzy rejestr podmiotów, które nie spełniają wymogów lub działających w UE bez zezwolenia. Organy będą miały duże uprawnienia wobec podmiotów notowanych na giełdzie.
 • ESMA opracuje RTS dla zdefiniowania metodologii i wskaźników zrównoważonego rozwoju, a emitenci i giełdy będą musieli ujawnić wpływ emisji aktywów kryptograficznych na klimat i środowisko.
 • Podmioty CASP będą podlegać solidnym zabezpieczeniom AML m.in. będą musiały mieć siedzibę i sprawować kierownictwo merytoryczne w krajach UE, jak również mieć dyrektora będącego rezydentem i siedzibę statutową w państwie członkowskim.
 • Stablecoin’y będą podlegać najsurowszym zasadom. Będą one musiały utrzymywać rezerwy na pokrycie wszelkich roszczeń i zapewnienia posiadaczom trwałego prawa do wykupu. Rezerwy staną się chronione na wypadek niewypłacalności.
 • Giełdy poniosą odpowiedzialność za szkody lub straty poniesione przez klientów z powodu włamań lub awarii operacyjnych, którym mogli zapobiec.
 • Chronione na wypadek niewypłacalności giełdy będą aktywa kryptograficzne.
 • W celu zapobiegania nadużyciom na rynku, wprowadzone zostaną jasne przepisy dotyczące ujawniania informacji poufnych oraz zakazy wykorzystywania informacji poufnych i manipulacji na rynku.
 • Konsumenci będą musieli być obowiązkowo poinformowani o ryzyku strat inwestycji w kryptowaluty.
 • Nie zostaną objęte regulacjami pożyczki DeFI i kryptowalutowe.
 • Poza zakresem pozostaną prawie wszystkie transakcje NFT, jednak organy nadzoru będą mogły je przeklasyfikować w poszczególnych przypadkach w oparciu o faktyczne zastosowania.ak