Blockchain

Ogólny opis

Budowanie zaufania przy użyciu technologii stało się możliwe dzięki blockchain. Technologia rozproszonych rejestrów danych umożliwia tworzenie dużych, bezpośrednich, wzajemnie powiązanych rynków produktów, usług i informacji, rzucając wyzwanie wielu tradycyjnym rozwiązaniom w tym względzie. Zmienia postrzeganie tego jak rozumiemy finanse (DeFi), wymianę danych (durable medium), czy zarządzanie organizacjami (DAO). Choć wspomniana technologia jest wciąż młoda, zdobyliśmy już znaczne doświadczenie w tym zakresie wspierając najbardziej innowacyjne projekty w Polsce i na świecie. Doradzaliśmy przy utworzeniu giełdy wirtualnych walorów w Danii. Uczestniczymy w konsultacjach regulacyjnych dotyczących tokenów w Polsce, Estonii czy Szwajcarii. Doradzamy przy kontraktach dotyczących animowania rynku tokenów (market making), usług zbiorowego wydobycia tokenów (mining pool services), czy zdecentralizowanych usług prime brokerage. Wiemy, jak zwiększyć Twoją przewagę konkurencyjną dzięki technologii.

Jak możemy Ci pomóc?

Otaczamy opieką prawną powstający projekt zarówno w okresie poprzedzającym etap finansowania tokenowego (np. Initial Coin Offering) jak również w trakcie.

 • Wybierzemy właściwą jurysdykcję (Polska, Singapur, Estonia, Malta, Szwajcaria, inne)

 • Przygotujemy dokumentację transakcyjną typu SAFT (ang. this simple agreement for future tokens)

 • Dokonamy badania zgodności modelu ICO/IDO/innego z przepisami prawa krajowego lub międzynarodowych regulacji oraz w zakresie właściwej kwalifikacji prawnej tokena

 • Przygotujemy mapę drogową ICO/IDO/innego, tokenomiki projektu oraz ocenę finansowania projektu w ramach ICO/IDO/innego

 • Wdrożymy standardy AML/KYC

 • Sporządzimy właściwą dokumentację projektu (PitchDeck, White Paper, Token Purchase Agreement, Terms of Use, Privacy Policy etc.)

 • Doradzimy w zakresie prawnych aspektów wdrażania technologii Blockchain w działalności biznesowej w zgodzie z istniejącymi międzynarodowymi oraz krajowymi regulacjami prawnymi (np. RODO, AMLD V, EMD 2, MAR, PSD2, MIFID II)

 • Będziemy reprezentować podmioty NewTech z branży blockchain dopiero rozpoczynające działalność na terenie Polski lub za granicą w komunikacji z inwestorami oraz organami państwa

 • Doradzimy w zakresie uzyskiwania stosownych licencji i zezwoleń

 • Stworzymy dokumentację zdecentralizowanych aplikacji (DApps) oraz innych usług opartych na technologii blockchain

 • Przeprowadzimy weryfikację treści lub sporządzimy umowy (letter of engagement) z dostawcami usług zewnętrznych np. instytucjami płatniczymi, giełdami, dostawcami usług portfeli (wallets), blockchain analitykami, audytorami, kadrą zarządzającą, programistami itd.

Przykłady naszego doświadczenia

 • Sporządzenie umowy zobowiązującej emitenta do dostarczenia nabywcy docelowych, operacyjnych tokenów w standardzie ERC-20 w momencie przewidzianym umową (SAFT), o wartości 2,5 mln USD.

 • Sporządzenie regulaminu korzystania z serwisu internetowego, stanowiącego warstwę interfejsu front-end, który pozwala na interakcję użytkownika ze zdecentralizowanym protokołem finansowym realizującym autonomiczne usługi prime brokerage.

 • Sporządzenie wniosku do KNF o interpretację i kwalifikację prawną tokena f-NFT dysponującego potencjałem papieru wartościowego (ang. security), a także reprezentowanie Klienta w postępowaniu administracyjnym toczącym się w ślad za złożonym wnioskiem.

 • Zaprojektowanie oraz kalibracja tokenomiki projektu klienta, co polegało na analizie i dostosowaniu charakterystyki Tokena w celu ograniczenia ryzyka prawnego związanego z jego emisją oraz maksymalizacji przyszłych funduszy uzyskanych w ramach ICO.

 • Monitoring krajowych i unijnych trendów legislacyjnych oraz projektów regulacji prawnych w zakresie krypto aktywów z perspektywy ryzyka dla działalności operacyjnej klienta - firmy, która jako pierwsza na świecie wdrożyła prawdziwie zdecentralizowany superkomputer, tworzący globalny rynek mocy obliczeniowej w oparciu o sieć Ethereum.

 • Weryfikacja wymogów licencyjnych dotyczących usług animowania rynku kryptoaktywów w Szwajcarii, w odpowiedzi na wątpliwości klienta, czy wykonywanie czynności animowania rynku na własny użytek i dotyczących wyłącznie własnych, natywnych tokenów podlega licencjonowaniu.

 • Sporządzenie opinii prawnej dotyczącej potencjalnego oddziaływania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rynków krypto aktywów (MiCA) na projekt tokenowy klienta, wykorzystujący hybrydowe tokeny o funkcjach zbliżonych do płatniczych oraz użytkowych.

 • Weryfikacja oraz korekty treści umów dotyczących usług typu on-ramp (szybkiej wymiany kryptowalut na waluty fiducjarne) zawieranych przez jednego z Klientów Kancelarii.

 • Ocena charakterystyki tokena inwestycyjnego zaprojektowanego przez klienta oraz sporządzenie rekomendacji, dotyczącej wyboru państwa jego emisji z uwzględnieniem parametrów prawnych istotnych dla kwalifikacji prawnej Tokena przez krajowy organ nadzoru nad rynkiem finansowym (np. Financial Instrument Test opublikowany przez Malta Financial Services Authority lub The Howey Test – reguły interpretacyjne dostarczone przez Sąd Najwyższy USA).

 • Wsparcie klienta w kontaktach, w szczególności w aspektach AML/CFT, z zagranicznymi podmiotami oferującymi usługi dostępu do rachunku płatniczego/bankowego, niezbędnego w celu prowadzenia przyszłej działalności operacyjnej z udziałem tokenów oraz kryptowalut.

 • Reprezentowanie polskiego studia deweloperskiego, które tworzy gry wideo w oparciu o Big data, w procesie konsultacji regulacyjnych dotyczących planowanej emisji tokenów o potencjalnych funkcjach inwestycyjnych z departamentem innowacji finansowych estońskiego organu nadzoru (Finantsinspektsioon), a także z organem nadzoru rynku finansowego Liechtensteinu (Finanzmarktaufsicht Liechtenstein).

 • Sporządzenie umowy o współpracy, dotyczącej wzajemnej promocji i marketingu podmiotu oferującego usługi zbiorowego wydobycia kryptowalut (ang. mining pool services), operującego na podstawie zezwolenia wydanego przez władze kanadyjskie.

 • Reprezentowanie klienta podczas negocjacji warunków umowy dotyczącej outsourcingu czynności zarządzania portfelem tokenów natywnych klienta, w celu zwiększenia ich płynności na rynku wtórnym (ang. market making).

 • Sporządzenie regulaminu internetowej platformy, która dostarcza deweloperom infrastrukturę do integracji przedmiotów w grze komputerowej z siecią Ethereum oraz umożliwiającej wymianę tak utworzonych wirtualnych aktywów na inne tokeny.

Osoba kontaktowa