Corporate governance i obsługa korporacyjna

Ogólny opis

Określone zasady mają pomagać w kształtowaniu relacji Państwa przedsiębiorstwa z otoczeniem rynkowym, budowaniu jego pozycji konkurencyjnej i umacnianiu atrakcyjności, zapobieganiu konfliktów interesów, a w konsekwencji tworzeniu wiarygodności Państwa firmy jako organizacji. Lawarton wspiera swoich klientów w poszukiwaniu i wdrażaniu zasad, które z jednej strony stanową gwarancję jej rozwoju, z drugiej stanowią poszanowanie praw wszystkich interesariuszy i uwzględnienie ich potrzeb w strategiach rozwoju podmiotów gospodarczych.

Jak możemy Ci pomóc?

Rynek prywatny

Do zakresu oferowanych przez nas usług wchodzi także bieżąca obsługa korporacyjna podmiotów, które dopiero rozpoczynają swoją działalność na rynku prywatnym.

 • Doradzimy w zakresie rozpoczęcia działalności gospodarczej, w szczególności w wyborze formy prawnej planowanej działalności

 • Założymy spółki w Polsce i za granicą (np. w Estonii, na Malcie, w Szwajcarii)

 • Będziemy reprezentować w postępowaniach rejestracyjnych przed KRS

 • Zapewnimy bieżącą obsługę prawną spółek, w tym tworzenie dokumentacji wewnętrznej

 • Pomożemy przy likwidacji spółek

 • Przygotujemy regulaminy działania organów spółki i innych wewnętrznych dokumentów regulujących jej działanie (umowy, statuty, regulaminy, pełnomocnictwa)

 • Zapewnimy obsługę prawną posiedzeń zarządu i rady nadzorczej, zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń akcjonariuszy

 • Doradzimy kompleksowo w zakresie finansowania spółek, współpracy z podmiotami finansującymi

 • Będziemy reprezentować w postępowaniach przed sądami powszechnymi (m.in. w postępowaniu rejestrowym, dotyczącym odpowiedzialności członków zarządu, sporów korporacyjnych)

 • Zadbamy o prawidłowe przeprowadzenie procesu dematerializacji akcji

 • Zweryfikujemy struktury kapitałowe, również z elementami transgranicznymi w celu ustalenia i rejestracji beneficjentów rzeczywistych

Rynek publiczny

Koncentrujemy swoje wysiłki na dostarczaniu skutecznych rozwiązań klientom, których akcje są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym,.

 • Wdrożymy Dobre Praktyki Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych oraz Dobre Praktyki Spółek Notowanych na New Connect przez spółki, ich organy oraz akcjonariuszy

 • Przeprowadzimy audyt istniejącego corporate governance

 • Pomożemy przy realizacji rekomendacji, dyrektyw i zaleceń Komisji Nadzoru Finansowego wynikających z praktyki nadzorczej oraz innych organów nadzoru

 • Zidentyfikujemy zdarzenia stanowiące informacje poufne w rozumieniu Rozporządzenia MAR

 • Przygotujemy projekty raportów bieżących związanych z działalnością operacyjną spółki

 • Wdrożymy indywidualne standardy zarządzania informacją poufną w spółce, którego rezultatem jest przygotowanie wyczerpującej dokumentacji na potrzeby obiegu i notyfikowania informacji poufnych, a także wewnętrznego regulaminu postępowania z informacjami poufnymi

 • Przeprowadzimy audyt istniejących procedur MAR, obejmujących testy funkcjonowania procedur, weryfikację istniejącej w spółce dokumentacji oraz wiedzy posiadanej przez strategiczny personel przedsiębiorcy

 • Zaprojektujemy systemy informowania o nieprawidłowościach dla sygnalistów („whistleblowing”)

 • Przeprowadzimy szkolenia dla członków organów spółek i kadry menedżerskiej

Przykłady naszego doświadczenia

 • Setki przeprowadzonych zmian korporacyjnych na różnych poziomie złożoności: od prostej zmiany osób wchodzących do zarządu spółki, po transformację biznesową struktur grup kapitałowych.

 • Bieżąca opieka korporacyjna dla spółek handlowych: od startupów do spółek notowanych na rynku regulowanych Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

 • Wielokrotna reprezentacja wspólników i członków organów na zgromadzeniach wspólników lub walnych zgromadzeniach akcjonariuszy, przygotowanie takich zgromadzeń i opieka nad ich prawidłowym przebiegiem.

 • Prowadzenie kilkudziesięciu procesów przekształcenia, wydzielenia, połączenia spółek lub oddzielnych linii biznesowo – produktowych.

 • Przeprowadzenie operacji przekształceniowo - inwestycyjno – transakcyjnej dla grupy spółek oraz zewnętrznej spółki i jej inwestorów, w ramach której równocześnie doszło do: zwiększenia granulacji udziałów w spółce podstawowej, przejęcia udziałów przez spółkę podstawową w pozostałych spółkach operacyjnych, częściowego wykupu udziałów w spółce zewnętrznej wraz z wymianą udziałów pozostałych udziałów przez inwestorów zewnętrznych na udziały w spółce podstawowej przy jednoczesnym zabezpieczeniu zapłaty ceny za udziały zastawem na udziałach posiadanych przez głównego inwestora wewnętrznego.

 • Sporządzenie zasad ładu wewnętrznego w ramach grupy kapitałowej, dotyczącego zasad współpracy pomiędzy zagranicznym podmiotem dominującym oraz polskim, czołowym bankiem.

 • Kompleksowe doradztwo prawne i zarządzanie procesami prawnymi oraz compliance dla wydawcy infrastruktury P2P computing power opartej o blockchain i emitenta tokentów z siedzibą w Szwajcarii.

 • Wojciech Ługowski jako członek zespołu Golem Factory pełni funkcję legal counsel odpowiedzialnego za obszar prawny i ryzyka biznesowego firmy, która jako pierwsza na świecie wdrożyła prawdziwie zdecentralizowany superkomputer, tworzący globalny rynek mocy obliczeniowej w oparciu o sieć Ethereum.

 • Bieżąca obsługa prawna producenta i dostawcy nowatorskich rozwiązań informatycznych w branży opieki zdrowotnej, dotyczących w szczególności tzw. Real World Evidence, opartych na oprogramowaniu, które dzięki automatyzacji i zaawansowanym modelom obliczeniowym pozwala usprawnić proces gromadzenia, katalogowania i zarządzania wiedzą specjalistyczną personelu medycznego.

Osoba kontaktowa