Corporate governance i obsługa korporacyjna

Ogólny opis

Określone zasady mają pomagać w kształtowaniu relacji Państwa przedsiębiorstwa z otoczeniem rynkowym, budowaniu jego pozycji konkurencyjnej i umacnianiu atrakcyjności, zapobieganiu konfliktów interesów, a w konsekwencji tworzeniu wiarygodności Państwa firmy jako organizacji. Lawarton wspiera swoich klientów w poszukiwaniu i wdrażaniu zasad, które z jednej strony stanową gwarancję jej rozwoju, z drugiej stanowią poszanowanie praw wszystkich interesariuszy i uwzględnienie ich potrzeb w strategiach rozwoju podmiotów gospodarczych.

Jak możemy Ci pomóc?

Rynek prywatny

W zakres oferowanych przez nas usług wchodzi także bieżąca obsługa korporacyjna podmiotów, które dopiero rozpoczynają swoją działalność na rynku prywatnym:

 • doradztwo w zakresie rozpoczęcia działalności gospodarczej, w szczególności wybór formy prawnej planowanej działalności,
 • zakładanie spółek w Polsce i za granicą (np. Estonia, Malta, Szwajcaria),
 • reprezentowanie w postępowaniach rejestracyjnych przed KRS,
 • bieżąca obsługa prawna spółek, w tym tworzenie dokumentacji wewnętrznej,
 • likwidacje spółek,
 • przygotowywanie regulaminów działania organów spółki i innych wewnętrznych dokumentów regulujących jej działanie (umowy, statuty, regulaminy, pełnomocnictwa),
 • obsługa prawna posiedzeń zarządu i rady nadzorczej, zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń akcjonariuszy,
 • kompleksowe doradztwo prawne w zakresie finansowania spółek, współpraca z podmiotami finansującymi,
 • reprezentacja w postępowaniach przed sądami powszechnymi (m.in. w postępowaniu rejestrowym, dotyczącym odpowiedzialności członków zarządu, sporów korporacyjnych),
 • dbamy o prawidłowe przeprowadzenie procesu dematerializacji akcji,
 • weryfikujemy struktury kapitałowe, również z elementami transgranicznymi, w celu ustalenia i rejestracji beneficjentów rzeczywistych.

 

Rynek publiczny

Kancelaria koncentruje swoje wysiłki na dostarczaniu klientom, których akcje są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, skutecznych rozwiązań między innymi w zakresie:

 • wdrażania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych oraz Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na New Connect przez spółki, ich organy oraz akcjonariuszy,
 • audytu istniejącego corporate governance,
 • realizacji rekomendacji, dyrektyw i zaleceń Komisji Nadzoru Finansowego wynikających z praktyki nadzorczej oraz innych organów nadzoru,
 • identyfikacji zdarzeń stanowiących informacje poufne w rozumieniu Rozporządzenia MAR,
 • przygotowywania projektów raportów bieżących związanych z działalnością operacyjną spółki,
 • wdrażania indywidualnych standardów zarządzania informacją poufną w spółce, którego rezultatem jest przygotowanie wyczerpującej dokumentacji na potrzeby obiegu i notyfikowania informacji poufnych, a także wewnętrznego regulaminu postępowania z informacjami poufnymi,
 • prowadzenia audytu istniejących procedur MAR, obejmujących testy funkcjonowania procedur, weryfikację istniejącej w spółce dokumentacji oraz wiedzy posiadanej przez strategiczny personel przedsiębiorcy,
 • projektowania systemów informowania o nieprawidłowościach dla sygnalistów („whistleblowing”), szkolenia dla członków organów spółek i kadry menedżerskiej.

Przykłady doświadczenia naszych prawników:

 • Setki przeprowadzonych zmian korporacyjnych na różnych poziomie złożoności: od prostej zmiany osób wchodzących do zarządu spółki, po transformację biznesową struktur grup kapitałowych,
 • Bieżąca opieka korporacyjna dla spółek handlowych: od startupów do spółek notowanych na rynku regulowanych Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie,
 • Wielokrotna reprezentacja wspólników i członków organów na zgromadzeniach wspólników lub walnych zgromadzeniach akcjonariuszy, przygotowanie takich zgromadzeń i opieka nad ich prawidłowym przebiegiem,
 • Prowadzenie kilkudziesięciu procesów przekształcenia, wydzielenia, połączenia spółek lub oddzielnych linii biznesowo – produktowych,
 • Przeprowadzenie operacji przekształceniowo – inwestycyjno – transakcyjnej dla grupy spółek oraz zewnętrznej spółki i jej inwestorów, w ramach której równocześnie doszło do: zwiększenia granulacji udziałów w spółce podstawowej, przejęcia udziałów przez spółkę podstawową w pozostałych spółkach operacyjnych, częściowego wykupu udziałów w spółce zewnętrznej wraz z wymianą udziałów pozostałych udziałów przez inwestorów zewnętrznych na udziały w spółce podstawowej przy jednoczesnym zabezpieczeniu zapłaty ceny za udziały zastawem na udziałach posiadanych przez głównego inwestora wewnętrznego,
 • Sporządzenie zasad ładu wewnętrznego w ramach grupy kapitałowej, dotyczącego zasad współpracy pomiędzy zagranicznym podmiotem dominującym oraz polskim, czołowym bankiem,
 • Kompleksowe doradztwo prawne i zarządzanie procesami prawnymi oraz compliance dla wydawcy infrastruktury P2P computing power opartej o blockchain i emitenta tokentów z siedzibą w Szwajcarii,
 • Wojciech Ługowski jako członek zespołu Golem Factory pełni funkcję legal counsel odpowiedzialnego za obszar prawny i ryzyka biznesowego firmy, która jako pierwsza na świecie wdrożyła prawdziwie zdecentralizowany superkomputer, tworzący globalny rynek mocy obliczeniowej w oparciu o sieć Ethereum,
 • Bieżąca obsługa prawna producenta i dostawcy nowatorskich rozwiązań informatycznych w branży opieki zdrowotnej, dotyczących w szczególności tzw. Real World Evidence, opartych na oprogramowaniu, które dzięki automatyzacji i zaawansowanym modelom obliczeniowym pozwala usprawnić proces gromadzenia, katalogowania i zarządzania wiedzą specjalistyczną personelu medycznego.

Osoba kontaktowa