Fuzje i przejęcia

Ogólny opis

Fuzje i przejęcia to specjalizacja rozwijana przez Lawarton od samego początku naszej działalności, reprezentowana przez dorobek ponad 100 skutecznie zakończonych transakcji o wartości od kilku do kilkudziesięciu milionów złotych każda. Wspieramy podczas każdego etapu realizowanej transakcji, rozpoczynając od strukturyzacji transakcji, negocjacji listu intencyjnego lub term sheet, poprzez przeprowadzenie audytu prawnego (due diligence), aż do podpisania docelowej umowy inwestycyjnej lub sprzedaży. Doradzamy przy transakcjach sprzedaży całych firm, jak i określonych pakietów udziałów lub akcji, realizowanych na rynku private equity / venture capital, a w tym w wykupach (buyouts) oraz transakcjach pozyskania kapitału (seed /expansion / growth capital), w każdej fazie rozwoju Państwa przedsiębiorstwa – począwszy od fazy seed lub start-up, aż po inwestycje rozwinięte i duże spółki.

Jak możemy Ci pomóc?

 • Opracujemy strukturę transakcji

 • Przeprowadzimy badania vendor/buyer due diligence

 • Wynegocjujemy warunki transakcji (term sheet)

 • Przygotujemy dokumenty transakcyjne (np. umowy sprzedaży udziałów lub akcji, umowy inwestycyjne, umowy joint venture)

 • Przeprowadzimy nadzór nad całym procesem transakcyjnym

 • Będziemy reprezentować przed organami regulacyjnymi (np. przed organami nadzoru finansowego: KNF)

 • Doradzimy po przeprowadzeniu transakcji (np. nadzór nad wdrożeniem planu naprawczego, wdrożenie zaleceń

Przykłady naszego doświadczenia

 • Przeprowadzenie procesu due diligence (audyt prawny) krajowej instytucji płatniczej przed transakcją przejęcia, a następnie obsługa transakcji przejęcia 100% udziałów w krajowej instytucji płatniczej.

 • Akwizycja bezpośrednia o wartości 20 mln PLN spółki z branży górniczej (nabycie 100% kapitału) - prowadzenie due diligence grupy kapitałowej, modelowanie transakcji, NBO.

 • Akwizycja bezpośrednia (nabycie 100% kapitału) spółki posiadającej licencję krajowej instytucji płatniczej wydanej przez KNF - strukturyzacja, badanie due diligence, dokumentacja towarzysząca.

 • Przeprowadzenie operacji przekształceniowo - inwestycyjno – transakcyjnej dla grupy spółek oraz zewnętrznej spółki i jej inwestorów, w ramach której równocześnie doszło do: zwiększenia granulacji udziałów w spółce podstawowej, przejęcia udziałów przez spółkę podstawowa w pozostałych spółkach operacyjnych, częściowego wykupu udziałów w spółce zewnętrznej wraz z wymianą udziałów pozostałych udziałów przez inwestorów zewnętrznych na udziały w spółce podstawowej, przy jednoczesnym zabezpieczeniu zapłaty ceny za udziały zastawem na udziałach posiadanych przez głównego inwestora wewnętrznego.

 • Akwizycja bezpośrednia o wartości 4 mln PLN (nabycie 100% kapitału) dla inwestora branżowego z sektora turystycznego - strukturyzacja, badanie due diligence, dokumentacja inwestycyjna (w tym umowa sprzedaży udziałów, side letters).

 • Dla inwestora branżowego z sektora turystycznego: trzy akwizycje bezpośrednie o łącznej wartości inwestycji, wynoszącej około 15 mln PLN (nabycie 100% kapitału), obejmujące badanie due diligence prawne.

Osoba kontaktowa