Compliance

Ogólny opis

Prawidłowa reakcja na stale zmieniające się otoczenie prawne i biznesowe wymaga zaangażowania, czasu i wiedzy. Nasi prawnicy posiadają wieloletnie doświadczenie w zakresie wdrażania zasad ładu korporacyjnego, systemów kontroli wewnętrznej czy systemów zarządzania zgodnością w sektorze finansowym.

Z powodzeniem wspieramy naszych klientów w budowie lub optymalizacji systemów compliance (systemów zarządzania zgodnością) z uwzględnieniem skali, rozmiarów oraz złożoności prowadzonej przez te podmioty działalności.

Naszym klientom proponujemy pełne wsparcie prawne w zakresie audytu, weryfikacji oraz definiowaniu niezbędnych zmian istniejącego systemu compliance, który stanowi kluczowy element ograniczania ryzyka ustawowej odpowiedzialności. Właściwe procedury i zasady rekrutacji, weryfikacji kompetencji pracowników, organizacji instytucji, a w szczególności dobrze funkcjonujący system compliance przyczyniają się zatem do istotnego ograniczenia ryzyka braku zgodności z obowiązującym prawem oraz ewentualnej odpowiedzialności podmiotu zbiorowego. Jednocześnie wiemy jak wrażliwych procesów oraz informacji dotyka obsługa Państwa biznesu, dlatego oferowane przez nas usługi compliance są realizowane wyłącznie z udziałem prawników Lawarton, którzy są objęci obowiązkiem zachowania tajemnicy adwokackiej lub radcowskiej, co daje gwarancję bezpieczeństwa i poufności świadczonych usług.

Wobec istotnego ryzyka ponoszenia przez instytucję odpowiedzialności za potencjalne czyny pracowników, podwykonawców, czy kontrahentów podejmowane najczęściej poza jej wiedzą, inwestycja we właściwą organizację i system compliance przestaje być kosztem i staje się koniecznością.

Jak możemy Ci pomóc?

 • Wesprzemy w zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi np. spowodowanymi zdarzeniami z udziałem organów władzy publicznej (tzw. dawn raid)

 • Stworzymy od podstaw lub rozwiniemy już istniejący wewnętrzny system zgodności (CMS – compliance management system)

 • Wesprzemy w zarządzaniu ryzykiem braku zgodności (compliance)

 • Zapewnimy wsparcie w przeciwdziałaniu korupcji, z wykorzystaniem normy ISO i rekomendacji GPW

 • Stworzymy wewnętrzne systemy zgłaszania nieprawidłowości lub naruszeń przepisów prawa, standardów etycznych lub wymagań organów nadzorczych, w tym również zarządzanie wewnętrznymi postępowaniami w zakresie zidentyfikowanych nieprawidłowości

 • Przeszkolimy w zakresie funkcjonowania systemu w celu rozwoju kompetencji do planowania, wdrażania, utrzymywania i doskonalenia systemu

 • Stworzymy polityki prezentowe lub sponsoringowe m.in. wytyczne oraz sposoby niedopuszczania do tworzenia mechanizmów służących finansowaniu kosztów, udzielania korzyści majątkowych i osobistych, w tym z wykorzystaniem majątku spółki

Przykłady naszego doświadczenia

 • Opracowanie systemu whistleblowing regulującego zgłaszanie nieprawidłowości przez sygnalistów.

 • Przeprowadzenie szkolenia dla banku komercyjnego z organizacji systemu zarządzania zgodnością według Rekomendacji H Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącej systemu kontroli wewnętrznej.

 • Sporządzenie dla domu maklerskiego polityki zarządzania zgodnością, polityki zarządzania konfliktami interesów, polityki otrzymywania oraz wręczania prezentów i innych korzyści oraz polityki zgłaszania nieprawidłowości.

 • Audyt systemu zarządzania zgodnością w banku komercyjnym, według Rekomendacji H Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącej systemu kontroli wewnętrznej.

 • Doradztwo dla banku komercyjnego w zakresie zarządzania zgodnością oraz w zakresie zarządzania ryzykiem płynności oraz stopy procentowej.

 • Audyt systemu zarządzania zgodnością w firmie produkcyjnej.

 • Doradztwo prawne dla banku komercyjnego w zakresie zarządzania zgodnością poprzez budowę modelu kontrolnego obejmującego wszystkie regulacje związane z procesami wytwarzania oprogramowania.

Osoba kontaktowa

partner | radca prawny